دوره‌های CSS

در پایان هر کتاب، زبان‌آموزان یک ترم ویژه صرفا مکالمه می‌گذرانند که در آن هیچ‌گونه نوشتاری در کار نیست. این کلاس‌ها که با تاکید بر مهارت‌های شنیداری و گفتاری، در پی تقویت و ارتقای سطح مکالمه زبان‌آموزان هستند، بدون امتحان در پایان ترم برگزار می‌گردند.

هدف از این دوره‌ها صرفا تشویق و ترغیب زبان‌آموزان به استفاده از آموخته‌ها و دانسته‌ها در حین مکالمه می‌باشد.