Master Course

این دوره‌ها با هدف فعال نمودن آموزه‌های زبان‌آموزان در سال‌های تحصیل زبان انگلیسی، پس از پایان دوره‌های پیشرفته عمومی، به شکل دوره‌های متفاوت و خارج از چهارچوب‌های رسمی و آکادمیک در مجموعه ایران‌زمین برگزار می‌شوند.
زبان ‌آموزان در این دوره‌ها می‌توانند ضمن تقویت فنون نگارشی و آمادگی جهت نامه‌نگاری‌های آکادمیک، مقاله‌نویسی، نقد فیلم و بحث‌های آزاد، نتیجه سال‌ها آموزش زبان انگلیسی را به صورت عملی تجربه و احساس نمایند. در پایان این دوره، زبان‌آموزان با شرکت در جلسات Ted Talk یا Podcast، خود را در عرصه عملی و کاربردی محک زده و قادر به تجربه لذت‌های آموزش زبان به شکل عینی و ملموس می‌باشند.