معرفی پرسنل

موسسین:

امیرحسین اسمخانی و فرنوش سرتنگستانی


مدیر شعبه دختران:

مریم قاسملو


مدیر شعبه پسران:

پوریا ابراهیمی


مسئول امور مالی:

قمرالسادات انتظارمهدی و اختر عسگری


پرسنل شعبه دختران:

نوشین نظری و زهرا مرادی و زیبا نجفی


پرسنل شعبه پسران:

مهسا باقری و مائده رستملو