قرارداد با ارگان‌ها

ارگان‌های طرف قرارداد:

 

ارگان‌های طرف قرداد شامل مراکز دولتی یا خصوصی می‌باشد که به عقد قرارداد و کسب تخفیف درشرایط توافق شده، اقدام نموده‌اند.

در حال‌حاضر ارگان‌های طرف قرارداد مرکز، کلیه ادارات تحت پوشش نیروی انتظامی و کادر درمان پزشکی شامل کلیه اعضای مشغول به کار در بیمارستان‌ها و بستگان درجه یک می‌باشد.