معلمان کوچک

این طرح که برای نخستین بار در مرکز آموزشی ایران‌زمین اجرا می‌شود، با هدف ایجاد انگیزه برای زبان‌آموزان خردسال، پیشنهاد و اجرا می‌گردد. مطابق این طرح زبان‌آموزان قوی و مسلط گروه کودکان (11-8 سال) با تشخیص مدرسین انتخاب و به صورت دستیار معلم در گروه نونهالان (8-3 سال) حضور به هم می‌رسانند. مزیت این طرح ضمن تشخیص و ایجاد انگیزه برای زبان‌آموزان سطوح کودکان، به علت استفاده از معلم کوچک و کم‌سال به بهبود وضعیت آموزشی رده سنی پایین‌تر انجامیده و آنان را به صحبت با زبان انگلیسی ترغیب می‌کند.