ورزشی

از آنجا که زبان امری ارتباطی است، در بستر ارتباطات جمعی و روابط بهتر انسانی، تقویت یافته و رشد می‌کند. مجموعه ایران‌زمین در راستای ایجاد فعالیت‌های گروهی و ایجاد صمیمیت بیشتر بین زبان‌آموزان، به ایجاد تیم‌های ورزشی در راستای رقابت سالم دست زده است. زبان‌آموزان می‌توانند با عضویت در تیم‌های فوتبال و بسکتبال ایران‌زمین، ضمن کسب مهارت‌های گروهی و ایجاد فضایی دوستانه، زبان انگلیسی را درمحیطی واقعی و به دور از تصنع و کلاس تجربه نموده و از لذت آموزش برخوردار گردند.